Valoda

(+371) 29135391

Mans grozs

Lietošanas noteikumi

Spēkā no 01.10.2021

Pirms uzsākt tīmekļa lapas vai interneta veikala https://www.musicabaltica.com lietošanu, lūgums, rūpīgi iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka tīmekļa lapas un interneta veikala https://www.musicabaltica.com (turpmāk – Interneta veikals) lietošanas kārtību un tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.

1.2. Pārdevējs ir SIA Musica Baltica (PVN maksātāja Nr. LV40103114067, juridiskā adrese: K. Barona iela 39, Rīga LV-1011).

1.3. Pircējs ir juridiska persona vai fiziska persona, kura izmanto interneta veikala pakalpojumus. Noteikumi ir saistoši Pircējam, neatkarīgi no tā, vai Pircējs ir, vai nav, reģistrēts Interneta veikala klients.

1.4. Ja Pircējs izmanto Interneta veikala pakalpojumus, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies un piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

1.5.1. Preču pirkuma līgums (turpmāk – Līgums), tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas veic pasūtījumu interneta veikalā. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un saņēmis apstiprinājumu, par veikto pasūtījumu, ar elektroniskā pasta (turpmāk – e-pasta) starpniecību. Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtu brīdī, kad pasūtījumam var piekļūt persona, kurai tie adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei (pasūtījuma nodošanai un apmaksas saņemšanai).

1.6. Pārdevējs ir tiesīgs, bez brīdinājuma, vienpusēji mainīt un atjaunot Noteikumus, tos publicējot Interneta veikalā. Pircējam tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircējam ir pienākums iepazīties ar lietošanas noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas. Pircējs ir tiesīgs saglabāt Noteikumus pastāvīgā datu nesējā, vai tos drukāt.

1.7. Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam reģistrāciju interneta veikalā bez iemeslu paskaidrošanas, vai arī anulēt (dzēst) Pircēja reģistrāciju, bez iemeslu paskaidrošanas.

1.8. Pārdevējam ir tiesības, ievietojot brīdinājumu, vai bez brīdinājuma, uz laiku ierobežot vai pārtraukt interneta veikala darbību.

 

2. Reģistrācijas kārtība un datu apstrāde
2.1. Lai būtu iespējams iegādāties preces Interneta veikalā, Pircējam ir jābūt reģistrētam “MUSICABALTICA” klientam. Reģistrācijai, jāaizpilda anketa Interneta veikalā.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, ka, reģistrējoties, viņa iesniegtie dati ir patiesi, korekti un pilnīgi. Nepilnīgu vai nekorektu datu iesniegšanas gadījumā, pircēja pieteikuma anketa netiks reģistrēta Interneta veikalā. Ja Pircēja dati mainās, Pircējs ir atbildīgs, par šo datu paziņošanu Pārdevējam. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam vai trešajām personām nodarītiem zaudējumiem, nekorekti norādītu Pircēja datu dēļ.

2.3. Pircējs ir tiesīgs, jebkurā brīdī, brīvi mainīt, papildināt vai atcelt savu reģistrāciju interneta veikalā.

2.4. Reģistrētam Pircējam tiek izsniegts lietotājvārds un parole, ko Pircējs izmanto, lai autorizētos interneta veikalā. Pircējs ir atbildīgs par šo datu drošu uzglabāšanu un neatklāšanu trešajām personām. Ja interneta veikalam pievienojusies trešā persona, kas izmantojusi Pircējam izsniegtos autorizācijas datus, interneta veikals šo personu uzskata par Pircēju.

 

3. Pasūtījumu veikšana un apmaksas kārtība
3.1. Pasūtīt un pirkt interneta veikalā piedāvātās preces var tikai reģistrēti klienti.

3.2. Lai iegādātos preces interneta veikalā, veicamas šādas darbības:

3.2.1. Izvēlēties preces no preču kataloga un atlasīt tās “pirkumu grozā”;

3.2.2. Pēc visu izvēlēto preču atlasīšanas, “pirkumu grozā” izvēlēties opciju “noformēt pasūtījumu”;

3.2.3. Pircējs norāda vienu no diviem preču saņemšanas veidiem:

3.2.3.1. Ar piegādi izvēloties vienu no OMNIVA  pakomātiem.

3.2.3.2. Saņemt preces “MUSICABALTICA” veikalā K. Barona iela 39, Rīga LV-1011

3.3. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs var izvēlēties vienu no diviem apmaksas veidiem:

3.3.1. Veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu izvēloties izrakstīt rēķinu.

3.3.2.  Veicot to ar bankas karti.

3.4. Pārdevējam ir tiesības atteikt preču pārdošanu, informējot par atteikuma iemesliem Pircēju.

3.5. Rēķins ir jāapmaksā uzreiz, pēc tā saņemšanas. Ja rēķins netiek apmaksāts 3 darbadienas laikā, pēc tā saņemšanas ar vienu, no piedāvātiem apmaksas veidiem, pasūtījums automātiski tiek atcelts.

3.6. Līgums uzskatāms par saistošu, gan Pircējam, gan Pārdevējam, kad ir saņemts pasūtījuma apstiprinājums/rēķins. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie adresēti, var tiem piekļūt.

3.7. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā un rēķinā norādīto informāciju. Informācijas un/vai rēķina neatbilstības gadījumā, Pircējs informē Pārdevēju ar e-pasta starpniecību, vai telefoniski, aktuālos kontaktus meklējot tīmekļa lapas kontaktu sadaļā. Pircējs var saglabāt pasūtījumu un rēķinu pastāvīgā datu nesējā, vai izdrukāt.

 

4. Preču saņemšana
4.1. Pēc apmaksas veikšanas nošu materiālu elektroniskās kopijas uzreiz ir pieejamas pircēja www.musicabaltica.com kontā, kā arī uzreiz tiek nosūtītas uz reģistrācijā norādīto e-pastu. Skaņas failu iegādes gadījumā uz e-pastu tiek nosūtīta saite uz attiecīgo failu.

4.2. Pasūtījumā ietverto preču piegāde tiek veikta pēc tam, kad interneta veikalā par tām saņemta pilna samaksa. Parastais nopirkto preču piegādes laiks ir sekojošs: 1) Latvijas teritorijā 3 – 7 dienas; 2) ārpus Latvijas teritorijas no 15 līdz 30 dienām.

4.3. Ja Pircējs nesaņem iegādātos nošu PDF failus, vai rodas citi tehniski sarežģījumi, Lietotājs par to informē interneta veikalu.

 

5. Pasūtījuma labošana vai atcelšana
5.1. Par pasūtījuma labošanu vai atcelšanu, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs, pirms 3.5. punktā norādītā rēķina apmaksas termiņa, vai, ja apmaksa ir veikta, informējot Pārdevēju ar e-pasta starpniecību, vai telefoniski, aktuālos kontaktus meklējot tīmekļa lapas kontaktu sadaļā.

 

6. Preču apraksts un cenas

6.1. Visas cenas www.musicabaltica.com ir norādītas eiro. Preces cenā ietilpst arī visi nodokļi. Preču cenā nav ietverta maksa par piegādi, ja par to Puses ir atsevišķi vienojušās.

6.2. Pārdevējs patur tiesības, jebkurā brīdī, mainīt preču sortimentu, cenas, aprakstu, noteikt precēm un pakalpojumiem speciālu cenu. Uz pircēju ir attiecināma cena, kas ir spēkā precei vai pakalpojumam, pasūtījuma noformēšanas brīdī.

 

7. Pretenzijas, par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu

7.1. Atteikuma tiesību izmantošana nevar tikt attiecināta uz SIA Musica Baltica interneta veikalā iegādātajiem nošu elektroniskajiem (PDF) failiem vai skaņas failiem. Nauda par notikušu preces iegādi netiek atgriezta.

7.2. Pircējam ir atteikuma tiesības attiecībā uz precēm, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteikto. Lai īstenotu atteikuma tiesības Pircējam jānosūta interneta veikalam iesniegums uz e-pasta adresi musbalts@latnet.lv, kā arī, ievērojot Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta piektajā daļā noteikto, jāatgriež interneta veikalam(Kr.Barona iela 39, Rīga, LV-1011) prece attiecībā, uz kuru tiek īstenotas atteikuma tiesības. Atgriežamā prece nedrīkst būt lietota un tai jāatrodas tās oriģinālajā iepakojumā.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta pirmā daļa paredz, ka atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturtā daļa paredz, ka Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta interneta veikalā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta piektā daļa paredz, ka patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam (uz kontu no kura tika veikts maksājums) to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa paredz, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

2002. gada 28. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” 9. punkts paredz, ka gadījumā, ja ir izpildītas šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktās prasības, patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu.

7.3. Pircējam nav atteikuma tiesības attiecībā uz precēm, kuras veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

 

8. Citi noteikumi un informācija

8.1. Pārdevējs, saziņai ar pircēju, izmantos e-pastu vai telefona numuru, ko Pircējs būs norādījis. Pircējs, saziņai ar Pārdevēju var izmantot aktuālos kontaktus, kas norādīti interneta vietnes kontaktu sadaļā.

8.2. Pircēju ērtībai un informācijai interneta veikalā un preču katalogā var tikt izmantotas saites uz trešo personu tīmekļa lapām. Šīs saites tiek dotas tikai informatīviem mērķiem. Pārdevējs neuzņemas atbildību, par informāciju, kura ir pieejama trešo personu tīmekļa lapās, pat, ja šīs lapas pieejamas ar “MUSICABALTICA” tīmekļa lapā izvietotu saiti.

8.3. Apmeklējot trešo personu lapas, pircējam ir jāiepazīstas ar attiecīgajās vietnēs, ievietotajiem noteikumiem un privātuma politikai.

8.4. Pārdevējs neuzņemas atbildību, par jebkāda veida izdevumiem, zaudējumiem vai zudumiem, kas varētu rasties interneta veikalā pieejamās informācijas izmantošanas dēļ, vai, ja kāds pakalpojums vai prece, kas norādīti interneta veikalā, jebkādu iemeslu dēļ nav pieejams, vai interneta veikala darbība bijusi traucēta, vai pārtraukta.

8.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību, par interneta veikala katalogā attēloto preču neatbilstību (krāsa, dimensijas vai citi parametri) faktiskajām preces īpašībām.

8.6. Pircējs uzņemas pilnu atbildību un riskus, par interneta veikalā veiktajiem pirkumiem, tai skaitā, preces saņemšanu un pieņemšanu.

8.7. Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies, saistībā ar ārpus Pārdevēja saprātīgās kontroles vai nepārvaramu šķēršļu dēļ, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību, nacionāla mēroga ārkārtas stāvokli, dabas parādībām un anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, kas saistīta ar traucējumiem interneta savienojumā vai komunikācijas iekārtās, datoriekārtās, programmatūrā.

8.8. Jebkāda SIA Musica Baltica interneta veikala tīmekļa lappuses, tās satura vai informācijas izmantošana pretlikumīgos nolūkos, kā arī nošu un skaņas failu tālākpārdošana ir aizliegta bez SIA Musica Baltica rakstiskas piekrišanas.