Komponisti un autori /

Torgāns, Jānis (1942)

Biogrāfija   Darbi  

Jānis Torgāns (muzikologs, dzim. 1942. gada 26. janvārī Valkā). 1961 beidzis Bauskas 1. vidusskolu un Bauskas bērnu mūzikas skolas klavieru nodaļu (ped. Benitas Hermanes klase), 1963 – Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas mūzikas teorijas nodaļu (mācīblaiks 1961–1963). 1963. gada 1. septembrī sācis studijas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas muzikoloģijas nodaļā. No 1963. decembra līdz 1966. gada augustam – obligātajā karadienestā Padomju armijā. 1966. gada 1. septembrī atjaunojis studijas, kuras beidzis 1971. gada jūnijā (prof. Lijas Krasinskas klase) un šā paša gada oktobrī iestājies Nikolaja Rimska-Korsakova Ļeņingradas Valsts konservatorijas aizrobežu mūzikas vēstures katedras aspirantūrā (prof. Mihaila Druskina klase, neklātiene). To beidzis 1975. gadā. Mākslas zinātņu kandidāta grāds (1979, Kijeva), kas 1992 nostrificēts par mākslas doktora grādu (Dr.art.; habilitētā mākslas doktora grāds – 1993, Rīga, Dr.habil.art.). Latvijas Komponistu savienības biedrs kopš 1972.
1967. gadā sācis strādāt par mācībspēku Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas mūzikas teorijas katedrā, bet 1977 pārgājis uz Mūzikas vēstures katedru, kur strādājis līdz 2009; kopš 1989 – profesors, kopš 2009 – emeritētais profesors, 1994–2002 arī zinātniskā un radošā darba prorektors. Paralēli strādājis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā (mūzikas literatūras skolotājs, 1967–1979), PSRS Mūzikas fonda Latvijas nodaļā (mūzikas propagandas redaktors, 1970–1974), Latvijas Komponistu savienībā (Valdes atbildīgais sekretārs, 1978–1984).
Jāņa Torgāna speciālo muzikoloģijas klasi (diplomdarba vai attiecīgi bakalaura vai / un maģistra darba izstrādes vadība) beiguši, piemēram, Ilze Aizbalta, Ligita Ašme, Daiga Bondare (Kuzmina), Ingrīda Brežģe, Mikus Čeže (arī doktorantūra), Inga Godunova, Dina Heidemane, Lolita Fūrmane, Jūlija Jonāne (Timofejeva; arī doktorantūra), Gunta Treija (Kantāne), Anita Miķelsone (Baltgalve), Antra Namniece (Šķēle), Ilona Rupaine, Inga Saksone, Gaļina Tarasova (Zavadska), Inga Vasiļjeva u.c.
Bakalaura vai / un maģistra darbus viņa vadībā izstrādājuši arī citu specialitāšu studējošie: Iveta Apkalna, Mārtiņš Bergs, Arnolds Dimants, Mārīte Dombrovska, Rihards Dubra, Normunds Dreģis, Katrīna Maļfanova, Ieva Parša, Viktors Ritovs, Normunds Vīksne, Guntars Zvejnieks u.c.

Galvenās publikācijas pēdējo piecpadsmit gadu laikā:
Torgāns, Jānis Zur Entwicklung der lettischen geistlichen Musik // Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Bd. 7. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Sinzig: Studio, 2002, 563 – 571
Torgāns, Jānis K. F. E. Baha saskarsmes ar Latviju // V. Lindenberga, J. Torgāns, L. Fūrmane, M. Čeže Skaņuloki gadsimtos. Rīga: Zinātne, 2004, 22 – 35
Torgāns, Jānis Hanss Hohapfels – dažas lappuses no Liepājas mūzikas vēstures // Turpat, 148 – 158
Torgāns, Jānis Opera kā sabiedrības spogulis – ar Latvijas nacionālās operas aplūkojuma palīdzību // Turpat, 159 – 166
Torgāns, Jānis Wechselbeziehungen zwischen der deutschen und lettischen Musikkultur um die Jahrhundertwende. Das Beispiel Hans Schmidt (1854–1923) // Musik und Migration in Ostmitteleuropa (Hrsg. Heike Müns). München: R. Oldenbourg Verlag, 2005, 51 – 59
Torgāns, Jānis Die neue musikwissenschaftliche Literatur in Lettland // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Heft 11. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2006, 317 – 322
Torgāns, Jānis Jāņa Cimzes Dziesmu rota un tās nozīme: skats no 21. gadsimta. Rīga: Musica Baltica, 2007, 23
Torgāns, Jānis Die Liedersammlung Dziesmu rota von Jānis Cimze // Chorgesang als Medium von Interkulturalität: Formen, Kanäle, Diskurse (Hrsg. Erik Fischer). Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2007, 378 – 388 (iepriekšējā teksta konspektīva versija)
Torgāns, Jānis Vērojumi par mažora un minora attiecībām V. A. Mocarta mūzikā // Dzirdēt Mocartu (sast. Lolita Fūrmane). Rīga: JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, 2007, 85 – 108
Torgāns, Jānis Jāņa Ivanova vokalīzes – savrupa parādība latviešu mūzikā // Mūzikas akadēmijas raksti V. Rīga: Musica Baltica, 2008, 6–23
Torgāns, Jānis Valodas lietojuma stāvoklis un problēmas mūzikas apritē mūsdienās // Mūzikas akadēmijas raksti VI. Rīga: Musica Baltica, 2009, 6 – 23
Torgāns, Jānis Mūzikas terminu vārdenīte. Rīga: Zinātne, 2010, 183
Torgāns, Jānis Latviešu mūzikas virsotnes. Rīga: Zinātne, 2010, 280
Torgāns, Jānis Opera libretu spogulī 1960–2010. Rīga: Drukātava, 2012, 263
Torgāns, Jānis Die neue musikwissenschaftliche Literatur in Lettland (II) // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Heft 13. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2012, 419 – 423
Torgāns, Jānis Patiesība. Dažu skaistu ziedu un citas lappuses latviešu kultūras vēsturē // Mūzikas akadēmijas raksti IX. Rīga: Musica Baltica, 2012, 125–137
Torgāns, Jānis Über die wahre Art der Wahrheit – einige Überlegungen über den Stand der Dinge in der (Musik-)Geschichtsschreibung aus autobiographischer Sicht // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa, Heft 14. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013, 270–282 (iepriekšējā teksta brīva versija)

Redaktūra:
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola 1945–2005 (sast. Inese Žune). Rīga: Mantojums, 2005
Miķelsone, Anita. Latviešu mūzikas literatūras tēmas (red. Ilma Grauzdiņa un Jānis Torgāns). Rīga: Musica Baltica, 2005
Jonāne, Jūlija. Riharda Dubras daiļrade (red. Jānis Torgāns un Armands Šuriņš). Rīga: JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, 2008
Miķelsone, Anita. XX gadsimta tēmas mūzikas literatūrā (red. Ilma Grauzdiņa un Jānis Torgāns). Rīga: Musica Baltica, 2008
Latvian Symphonic Music 1889–2008. Catalogue. (projekta vad. Ilze Šarkovska-Liepiņa, sast. Mārīte Dombrovska). Rīga: LMIC, 2009
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransambļa katedrai – 50 (sast. Gunta Sproģe, red. Baiba Jaunslaviete un Jānis Torgāns, viņš arī Kopsavilkuma autors). Rīga: ULMA, 2009
Rīgas pieminekļi (sast. Mārīte Šenberga). Rīga: Rīgas pieminekļu aģentūra, 2013

Ienākt
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Draugi / Sadarbības partneri